Những định hướng chiến lược của UEH năm 2023

12 tháng 01 năm 2023

Nhằm tiếp tục thay đổi để phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, UEH đã tiến hành tái cấu trúc về tổ chức và hoạt động. Từ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đa ngành và phát triển một cách bền vững. Mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo là tiếp tục phát triển UEH trở thành Đại học đa ngành có uy tín cao trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và tư vấn khoa học kinh tế, kinh doanh, luật, quản lý, và công nghệ; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh vững vàng ở thị trường Việt Nam, từng bước vững chắc hướng ra thị trường khu vực và thế giới về đào tạo nguồn nhân lực, về NCKH và công bố quốc tế, nỗ lực cao để nâng cao thứ hạng ở các bảng xếp hạng cơ sở giáo dục đại học quốc tế và châu Á.