Ảnh thumbnail
The 6th International Conference on Government Performance Management and Leadership (GPML-2019)

Ngày 26 - 27 tháng 9 năm 2019

59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
2nd Asia Conference on Business and Economic Studies

8:00, ngày 13 tháng 09 năm 2019

Phòng A. 103, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
Second Publishing Workshop Funded by The British Academy

8:00, ngày 10 tháng 09 năm 2019

Phòng A. 103, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE 2019

8:00, ngày 23 tháng 08 năm 2019

Phòng A. 103, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
The 31st ASIAN FINANCE ASSOCIATION ANNUAL MEETING

8:00, ngày 07 tháng 07 năm 2019

Phòng A. 103, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
Hội thảo khoa học: Nền kinh tế số trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

8:00, ngày 30 tháng 03 năm 2019

Phòng A. 103, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
146th AUN QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL

8:00, ngày 28 tháng 05 năm 2019

Phòng A. 103, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Ảnh thumbnail
Hội thảo khoa học quốc gia "Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đáp ứng của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam"

Ngày 30 tháng 03 năm 2019

59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM