UEH xếp thứ 2 về số lượng bài báo công bố trên tạp chí quốc tế của các trường đại học khối KHXH&NV giai đoạn 2011-2016.

16 tháng 10 năm 2017

Để thực hiện mục tiêu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, trong thời gian qua Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy nghiên cứu hàn lâm và công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Thông qua các chính sách khuyến khích cụ thể, tiềm năng và năng lực nghiên cứu của đội ngũ ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Từ đó, nâng cao thương hiệu, uy tín UEH trong cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế. Theo báo cáo tổng hợp tiềm lực khoa học và công nghệ của các trường khối KHXH&NV – Hội thảo “Hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2011-2016 và giải pháp phát triển giai đoạn 2017-2025” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệc đồng chủ trì tại Hà Nội vào tháng 7/2017 đã xếp UEH đứng thứ 02 về số lượng bài báo công bố trên tạp chí quốc tế của các trường đại học khối KHXH&NV giai đoạn 2011-2016. Trong đó số lượng bài báo khoa học đăng trên các tạo chí quốc tế năm 2017 (tính tới thời điểm 15/9/2017) của UEH là 39 bài.

Để thực hiện mục tiêu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, trong thời gian qua Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy nghiên cứu hàn lâm và công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Thông qua các chính sách khuyến khích cụ thể, tiềm năng và năng lực nghiên cứu của đội ngũ ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Từ đó, nâng cao thương hiệu, uy tín UEH trong cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế.

Theo báo cáo tổng hợp tiềm lực khoa học và công nghệ của các trường khối KHXH&NV – Hội thảo “Hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2011-2016 và giải pháp phát triển giai đoạn 2017-2025” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệc đồng chủ trì tại Hà Nội vào tháng 7/2017 đã xếp UEH đứng thứ 02 về số lượng bài báo công bố trên tạp chí quốc tế của các trường đại học khối KHXH&NV giai đoạn 2011-2016. Trong đó số lượng bài báo khoa học đăng trên các tạo chí quốc tế năm 2017 (tính tới thời điểm 15/9/2017) của UEH là 39 bài.

                                                               Tin: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Chia sẻ