[Podcast] Tác Động Của Chính Sách FDI, ICT, Tài Chính Xanh Và Phát Triển Tài Chính Đến Tăng Trưởng Kinh Tế: Bằng Chứng Từ APEC

23 tháng 06 năm 2024

Nhằm đánh giá chiến lược phát triển kinh tế và phát triển kinh tế bền vững của các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (trừ Đài Loan) trong giai đoạn từ năm 2000 - 2020 thông qua việc đo lường hiệu quả các chính sách FDI, ICT, Tài Chính Xanh Và Phát Triển Tài Chính, nhóm nghiên cứu sinh viên của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã thực hiện chủ đề nghiên cứu “Tác động của chính sách FDI, ICT, Tài chính xanh và Phát triển tài chính đến tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng từ APEC”. Đây cũng là nền tảng để có thể nghiên cứu và phát triển chính sách phát triển bền vững tại Việt Nam.