[Podcast] Nhân Tố Tác Động Đến Ý Định Sử Dụng Xe Điện Của Thế Hệ Gen Z Tại TP. Hồ Chí Minh

09 tháng 07 năm 2024

Theo Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường - Trung tâm quan trắc môi trường miền Nam, khí thải ô nhiễm môi trường ở những đô thị lớn có tới 70% bắt nguồn từ các phương tiện giao thông, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM có tốc độ đô thị hóa và lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng gây áp lực lớn cho vấn đề môi trường của khu vực. Trong bối cảnh phát triển bền vững, xe điện được xem là giải pháp tối ưu để giảm thiểu ô nhiễm. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UHE) đã tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng xe điện của thế hệ Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự phát triển và hàm ý giúp doanh nghiệp đưa ra mô hình kinh doanh phù hợp với thị trường xe điện, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững.