Nguyên tắc thực hành 3R – Thay đổi để trở thành công dân xanh

18 tháng 09 năm 2023

Thực hành 3R đề cập đến ba thuật ngữ thường được sử dụng khi nói về thực hành giảm thiểu rác thải gồm: Tiết giảm (Reduce), Tái sử dụng (Reuse) và Tái chế (Recycle). Trong đó: giảm thiểu (Reduce): là cắt giảm lượng rác mỗi cá nhân tạo ra; Tái sử dụng (Reuse): tìm ra phương án để tái sử dụng rác, không phải vứt bỏ; Tái chế (Recycle): tìm ra phương án mới sử dụng rác để tạo ra những sản phẩm mới phục vụ cho cuộc sống. Với thông điệp “Time for Go Green” của năm 2023, UEH mong muốn lan tỏa thói quen sống xanh, sống lành mạnh tốt cho khỏe và môi trường tới các UEHer.