Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo về việc nộp các chứng chỉ xét chuẩn đầu ra Khóa 46 - ĐHCQ

Thực hiện quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên Đại học chính quy (ĐHCQ) của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ và IC3 để xét chuẩn đầu ra Khóa 46 - ĐHCQ (PHVL) đợt 2 năm 2022 như sau:

Hội thảo khoa học "Tác động cách mạng công nghiệp 4.0 đến nghề Kế toán - Sự thích ứng từ phía cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển về khoa học công nghệ đang là xu hướng tất yếu tác động đến mọi khía cạnh của nền kinh tế, bao gồm cả nghề kế toán. Để có thể thích nghi, phát triển trong điều kiện mới, về phía các doanh nghiệp cũng như các cơ sở đào tạo kế toán cần có những giải pháp thích ứng kịp thời và bền vững