Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo nộp các chứng chỉ xét chuẩn đầu ra Khóa 46 - Đại học chính quy

Thực hiện quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên Đại học chính quy (ĐHCQ) của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ và IC3 để xét chuẩn đầu ra Khóa 46 - ĐHCQ – PHVL đợt 1 năm 2023, như sau: