Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Phân hiệu tại Vĩnh Long

1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3823359
Email: phvl@ueh.edu.vn

Thông tin liên lạc các đơn vị

STT Đơn vị Số điện thoại Email
1 Văn phòng Phân hiệu 02703 823 359 vanphong_phvl@ueh.edu.vn
2 Phòng Đào tạo

02703 825 914 (Lãnh đạo Phòng)

02703 877 879 (Bộ phận QLĐT)

02703 878 839 (Khoa học - Thư viện

qldtsv_phvl@ueh.edu.vn
3 Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

02703 823 443

Hotline/Zalo: 0899.00.29.39

ksv@ueh.edu.vn
4 Phòng Tài chính – Kế toán 02703 878 328 tckt_phvl@ueh.edu.vn
5 Khoa Kế toán 02703 878 329 kto_phvl@ueh.edu.vn
6 Khoa Tài chính – Ngân hàng 02703 878 840 tcnh_phvl@ueh.edu.vn
7 Khoa Quản trị 02703 878 330 qt_phvl@ueh.edu.vn
8 Khoa Công nghệ thông tin 02703 832 591 cntt_phvl@ueh.edu.vn
9 Khoa Cơ bản 02703 877 433 cb_phvl@ueh.edu.vn
10 Trung tâm đào tạo Quốc tế Mekong (MITC)

02703 839 789

Hotline/Zalo: 0702.99.29.39

mekong@ueh.edu.vn