Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo xét chuyển điểm học phần tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 48 – ĐHCQ

09 tháng 09 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định học tiếng Anh và Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính quy

kế hoạch xét chuyển điểm học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy tại Phân hiệu Vĩnh Long đối với sinh viên Khoá 48 – ĐHCQ, cụ thể như sau:

1.  Nội dung và các mốc thời gian

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Thời gian đăng ký và nộp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Từ ngày 22/9 -16g00 ngày 03/10/2022

Nộp tại portal sinh viên. Mục “Nộp chứng chỉ”

2

Thời gian thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh (Danh sách dự kiến)

14g00 ngày 05/10/2022

Tại website: www.ueh.edu.vn/vinh-long

3

Thời gian giải đáp, trả lời thắc mắc (nếu có).

Từ ngày 05/10/2022 - 16g00 ngày 07/10/2022

Phòng Đào tạo

4

Thời gian thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh, chuẩn đầu ra tiếng Anh (Danh sách chính thức)

14g00 ngày 10/10/2022

Tại website: www.ueh.edu.vn/vinh-long

 

 2. Một số lưu ý:

- Sinh viên cần tham khảo Bảng quy đổi điểm tiếng Anh trong Quy định học tiếng Anh và Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên Đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 1827/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12/7/2021: http://daotao.ueh.edu.vn/qui-che/1/2021-7-16-quy-dinh-hoc-tieng-anh-va-chuan-trinh-do-tieng-anh-doi-voi-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh

- Thời hạn giá trị của các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là 02 (hai) năm kể từ ngày thi tính đến thời điểm ngày 15/03/2020 trở về sau

- Điểm chuyển các học phần tiếng Anh được tính vào điểm trung bình tích lũy xét chuyên ngành (nếu có) và xếp loại tốt nghiệp, nhưng không tính vào điểm trung bình xét học bổng UEH

- Thời gian xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và Chuẩn đầu ra tiếng Anh: tháng 3 và tháng 9 hằng năm. Sinh viên được tùy chọn số học phần tiếng Anh chuyển đổi điểm và đợt xét chuyển. Tuy nhiên, 01 học phần tiếng Anh chỉ được xét chuyển điểm 01 lần. 

- Kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh có giá trị suốt khóa học, không tính theo thời hạn của chứng chỉ. 

- Đợt xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh tiếp theo vào tháng 03/2023, sinh viên theo dõi thông báo cụ thể tại website: www.ueh.edu.vn/vinh-long

- Nếu có vấn đề cần trao đổi, Sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận phụ trách: 

Chuyên viên phu trách: thầy Luông: luongnv@ueh.edu.vn – 02703 877879.

Xem chi tiết thông báo tại đây

Tin: Phòng Đào tạo - Phân hiệu Vĩnh Long

Chia sẻ