Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo kết quả xét chuyển điểm các học phần tiếng Anh Khóa 48- Đại học chính quy

17 tháng 10 năm 2022

Phòng Đào tạo (PHVL) thông báo kết quả xét chuyển điểm các học phần tiếng Anh Khóa 48- Đại học chính quy, đợt tháng 10 năm 2022 như sau:

Danh sách xét chuyển điểm học phần tiếng Anh_Chính thức: Xem danh sách
 
Một số lưu ý:
 
- Sinh viên có kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh phần 1 sẽ được Trường chuyển trả học phí vào tài khoản sinh viên (mục Tài chính sinh viên) và được cấn trừ trong lần đăng ký học phần sau;
 
- Kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh có giá trị suốt khóa học.
 
- Sinh viên phải theo dõi kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh trong tài khoản cá nhân, Mục “Kết quả học tập” khi có tài khoản học tập tại trường.
 
- Đợt xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn đầu ra tiếng Anh tiếp theo vào tháng 03/2023, sinh viên theo dõi thông báo cụ thể tại website Phòng Đào tạo: https://www.ueh.edu.vn/vinh-long
 
- Trường hợp sinh viên có kế hoạch chuyển điểm các học phần tiếng Anh vào những đợt xét sau của Khóa 48ĐHCQ và có nhu cầu hủy học phần tiếng Anh P1 trong thời khóa biểu tại học kỳ cuối năm 2022. Sinh viên vui lòng làm Giấy đề nghị hủy học phần tiếng Anh P1 và rút học phí theo chương trình đào tạo tương ứng cho bộ phận phụ trách đăng ký tín chỉ, cụ thể:
 
Sinh viên đến Phòng đào tạo (PHVL) để làm thủ tục hủy học phần (nếu có). 
Thầy Luông phục trách - Email: luongnv@ueh.edu.vn - ĐT: 0931831668
Chia sẻ