Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo về việc giảng dạy, học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Khóa 49 - Đại học chính quy - Năm 2024

20 tháng 05 năm 2024

Căn cứ kế hoạch số 67/KH-PHVL, ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long về việc liên kết giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên Khóa 49 - Đại học chính quy.

 Phân hiệu UEH Vĩnh Long -Thông báo về việc giảng dạy, học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh Khóa 49 - Đại học chính quy, như sau:

1. Kế hoạch đào tạo học phần GDQP-AN (Xem chi tiết)

2. Lịch học tập tại Phân hiệu (Xem chi tiết)

3. Lịch học tập tại Trà Vinh đợt 1 (Xem chi tiết)

4. Lịch học tập tại Trà Vinh đợt 2 (Xem chi tiết)

5. Lich thi (Xem chi tiết)

6. Quyết định thành lập Đại đội 1 (Xem chi tiết)

7. Quyết định thành lập Đại đội 2 (Xem chi tiết)

Chia sẻ