Thời khóa biểu dự kiến học kỳ đầu năm 2022 của các khóa hệ đại học chính quy mở tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long.

03 tháng 12 năm 2021

Phân hiệu Vĩnh Long - Thời khóa biểu dự kiến học kỳ đầu năm 2022 của các khóa hệ đại học chính quy mở tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long.

Phòng Đào tạo - Phân hiệu Vĩnh Long thông tin thời khóa biểu các lớp Đại học chính quy: Xem chi tiết file tại đây

Xem chi tiết file tại đây

Tin: Phòng Đào tạo

Chia sẻ