Thời khóa biểu chính thức học kỳ đầu năm 2023 của các khóa hệ đại học chính quy mở tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long.

26 tháng 12 năm 2022

Phòng Đào tạo - Phân hiệu Vĩnh Long thông tin thời khóa biểu chính Khóa 46,47,48 học kỳ đầu năm 2023- Đại học chính quy, như sau

1. Thời khóa biểu dự kiến xếp theo đơn vị đào tạo: Xem chi tiết file tại đây

2. Thời khóa biểu dự kiến xếp theo chuyên ngành: Xem chi tiết file tại đây

 

Tin: Phòng Đào tạo

Chia sẻ