Phân hiệu UEH Vĩnh Long-Thông báo Về việc giảng dạy, học tập hình thức trực tuyến tuần trước và sau Tết Cổ truyền đối với Khóa 46- PHVL luân chuyển Campus

28 tháng 11 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 2272/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 27 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng UEH về việc giảng dạy, học tập hình thức trực tuyến tuần trước và sau Tết cổ truyền;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học và giảng viên trong việc đi lại, vui  chơi đón Tết Cổ truyền nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, Phân hiệu Vĩnh Long thông báo đến các đơn vị liên quan, giảng viên và người học thực hiện các nội dung sau: 

1. Thời gian học trực tuyến:

- Ngành: Kế toán, Tài chính- Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Quản trị: Giảng viên, người học thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến trong tuần lễ ngay trước Tết. Cụ thể, dịp Tết Quý Mão 2023, từ ngày 03/01/2023  đến 15/01/2023 (02 tuần lễ ngay trước Tết) sẽ thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo thời khóa biểu đã sắp xếp.

- Ngành Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp, Thương mại điện tử: Giảng viên, người học thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến trong tuần lễ ngay trước Tết và sau Tết. Cụ thể: từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023 (tuần lễ ngay trước Tết)từ ngày 30/1/2023 đến ngày 05/2/2023 (tuần lễ ngay sau Tết) sẽ thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến theo thời khóa biểu đã sắp xếp.

- Giảng viên trực tiếp thông báo cho người học theo địa chỉ email của người học thông qua Portal của Giảng viên; 

- Đối với các lớp học phần mà đặc thù môn học hoặc phần nội dung chương trình  không phù hợp với hình thức giảng dạy trực tuyến, Giảng viên sẽ thống nhất với người học về hình thức và thời gian giảng dạy, học tập nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch đào tạo. Khi chọn hình thức học tập trung, Giảng viên gửi thông tin gồm: Tên học phần, Mã  lớp học phần, Thời gian thực hiện (từ ngày…đến ngày…) về Phòng Đào tạo (Thầy Nguyễn Văn Luông email: luongnv@ueh.edu.vn) để được hỗ trợ; 

2. Thời gian học trực tiếp và địa điểm học: theo Thời khóa biểu đã sắp xếp.

Phân hiệu đề nghị các Trưởng khoa/trung tâm đào tạo triển khai cho giảng viên (kể cả giảng viên thỉnh giảng), các Trưởng đơn vị quản lý đào tạo thông báo đến viên chức, người học biết để thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần hỗ trợ quý Thầy/Cô, người học vui lòng liên hệ: 

1. Hỗ trợ về kỹ thuật công nghệ thông tin: 

- Đối với hỗ trợ kỹ thuật về giảng dạy và học tập online cho giảng viên và người học:

      + Liên hệ qua chatbox trên website Phòng CNTT: https://cntt.ueh.edu.vn. 

+ Liên hệ qua hotline: 028.382.57263

- Đối với quên mật khẩu các tài khoản, giảng viên và người học tự thay đổi mật khẩu tại: https://go.ueh.edu.vn/quenmatkhau.

- Trường hợp không xử lý được, liên hệ Phòng Công nghệ thông tin (Điện thoại: 091.371.3238 - ThS. Võ Hà Quang Định - Trưởng phòng CNTT).

2. Hỗ trợ về thời khóa biểu: Cô Dương Nguyễn Thanh Phương. Số điện thoại: 0939.229.230.

Chia sẻ