Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/IC3 Khoá 46,47 - Đại học chính quy - Đợt tháng 9 năm 2022 (Chính thức)

01 tháng 10 năm 2022

Phòng Đào tạo - Phân hiệu Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM tại tỉnh Vĩnh Long thông báo kết quả xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/IC3 Khóa 46,47 - Đại học chính quy, đợt tháng 9 năm 2022

 
- Danh sách xét chuẩn đầu ra tiếng Anh_chính thức: Xem danh sách
- Danh sách xét chuẩn đầu ra IC3_chính thức: Xem danh sách
 
Đợt xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/IC3 tiếp theo sẽ có thông báo cụ thể vào đầu tháng 03/2023 trên website Phân hiệu Vĩnh Long: https://ueh.edu.vn/vinh-long/thong-tin-chung/
 
Lưu ý:
+ Sinh viên được công nhận “Đạt chuẩn đầu ra” có giá trị trong suốt khóa học;
+ Sinh viên nếu có vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ : 
Thầy  Luông - Email: luongnv@ueh.edu.vn -  Điện thoại: 02703.877879
 
Tin: Phòng Đào tạo
Chia sẻ