Quyết định thành lập Viện Toán ứng dụng

05/08/2019 09:25 GMT+7

Số/Ký hiệu
1651/QĐ-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 01/8/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 04/QĐ-ĐHKT-HĐT ngày 10 tháng 5 năm 2019 về phiên họp thứ bảy của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Viện Toán ứng dụng trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (tên giao dịch tiếng Anh: Institute of Applied Mathematics, viết tắt IAM). Viện Toán ứng dụng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Viện Toán ứng dụng thực hiện mọi hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ xác định tại Đề án thành lập đã được phê duyệt.

Điều 3. Viện Toán ứng dụng có trách nhiệm xây dựng: i) Quy chế tổ chức và hoạt động; và ii) Quy chế Chi tiêu nội bộ của Viện trình Hiệu trưởng phê duyệt, trước khi chính thức hoạt động.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Nhân sự và các Trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-