Quy định về việc quản lý Chương trình sau tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

06/03/2019 22:04 GMT+7

Số/Ký hiệu
398/QyĐ-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 06/3/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự;

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định về việc quản lý Chương trình sau tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định về việc tuyển sinh, quyền lợi và nghĩa vụ đối với thực tập sinh chương trình sau tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), sau đây gọi tắt là thực tập sinh.
 2. Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức, thực tập sinh tham gia quản lý, giảng dạy và nghiên cứu chương trình sau tiến sĩ.

Điều 2. Chương trình 
1. Kết cấu chương trình sau tiến sĩ bao gồm: Các seminars và đề tài sau tiến sĩ.
a) Các seminars nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu; phản biện bài báo khoa học; viết bài đề nghị tài trợ nghiên cứu và các kiến thức cần thiết khác.
b) Đề tài sau tiến sĩ là kết quả nghiên cứu khoa học của thực tập sinh, trong đó chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và đáp ứng chất lượng của bài đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCI, SCIE hoặc SSCI.   
2. Chương trình sau tiến sĩ có thời gian nghiên cứu là 24 tháng. Trong trường hợp thực tập sinh không có khả năng hoàn thành chương trình đúng hạn (chưa hoàn thành các seminars trong chương trình và chưa công bố từ kết quả nghiên cứu), trước khi hết hạn, thực tập sinh phải làm thủ tục xin gia hạn. Thời gian gia hạn tối đa là 06 tháng.

Điều 3. Hợp đồng làm việc và bảo hiểm
1. Thực tập sinh được xem là nhân sự làm việc toàn thời gian tại UEH, và phải ký hợp đồng với UEH.
2. Trường hợp thực tập sinh chưa tham gia các loại hình bảo hiểm bắt buộc tại đơn vị khác thì có thể tham gia bảo hiểm tại UEH.

Điều 4. Người hướng dẫn thực tập sinh
1. Có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp với đề tài nghiên cứu hoặc lĩnh vực nghiên cứu của thực tập sinh; đối với người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư thì phải có tối thiểu 05 năm (60 tháng) làm công tác nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy kể từ khi có quyết định cấp bằng tiến sĩ.
2. Là tác giả chính của ít nhất 03 bài báo thuộc danh mục SCI, SCIE hoặc SSCI.
3. Mỗi thực tập sinh có 01 người hướng dẫn.
4. Tại cùng một thời điểm, mỗi người hướng dẫn chỉ được hướng dẫn 01 thực tập sinh.
5. Khuyến khích người hướng dẫn đang có dự án nghiên cứu được tài trợ trong nước hay từ các tổ chức quốc tế, tuyển thực tập sinh.
6. Không được hướng dẫn thực tập sinh mới nếu trong vòng 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm được giao nhiệm vụ có thực tập sinh không hoàn thành chương trình sau tiến sĩ.

Xem chi tiết