Quyết định về việc thành lập Tổ Hỗ trợ người học trong thời gian dịch Covid-19

15/04/2020 11:14 GMT+7

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Hỗ trợ người học trong thời gian dịch Covid-19 gồm 09 viên chức của các đơn vị chức năng liên quan và các thông tin liên hệ khi cần thiết.

(Danh sách đính kèm)

Điều 2. Các thành viên thực hiện các nhiệm vụ theo các nội dung phụ trách đã phân công trong danh sách đính kèm.  

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Nhân sự, các Trưởng đơn vị có liên quan và các viên chức có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./-