Quyết định về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

05/05/2020 09:00 GMT+7

Số/Ký hiệu
931/QĐ-ĐHKT-VP-ĐBCLPTCT
Ngày ban hành 29/4/2020
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng trường và Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng trường, Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình, các Trưởng đơn vị có liên quan và các công chức, viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-