Quản trị

Chương trình đào tạo các cử nhân quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị có kiến thức vững chắc về quản trị tổ chức (lập kế hoạch chiến lược, tổ chức bộ máy và thu hút nguồn nhân lực để thực hiện chiến lược, quản trị các hoạt động chức năng), có phong cách lãnh đạo hiện đại, năng động để có thể trở thành một nhà quản trị cấp trung và cấp cao trong các tổ chức kinh doanh, tổ chức công và tổ chức phi lợi nhuận đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh công nghệ mới và hội nhập kinh tế toàn cầu.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác - Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác - Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Hoạch định nguồn lực doanh  nghiệp (HRM)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức Ngành

 • Quản trị học
 • Kế toán quản trị
 • Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh (EN)
 • Quản trị điều hành (EN)
 • Quản trị nguồn nhân lực (EN)
 • Tài chính cho nhà Quản trị (EN)
 • Chiến lược marketing cho nhà quản trị
 • Hành vi tổ chức
 • Quản trị chất lượng (EN) 
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Thẩm định dự án
 • Quản trị chiến lược (EN)
 • Phân tích định lượng trong quản trị

Kiến thức chuyên ngành

       Bắt buộc

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp
 • Quản trị sự thay đổi 
 • Triển khai chiến lược
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Lãnh đạo
 • Phát triển kỹ năng quản trị

       Tự chọn

 • Tư duy thiết kế trong kinh doanh
 • Đạo đức kinh doanh
 • Giao tiếp kinh doanh
 • Văn hóa tổ chức
 • Đàm phán trong quản trị
 • Quản trị dự án
 • Quản trị quan hệ khách hàng  (CRM)
 • Quản trị điều hành 2
 • Quản trị chất lượng dịch vụ
 • Thiết lập và mô hình hóa quy trình trong doanh nghiệp
 • Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean)

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Có khả năng áp dụng được các kiến thức về chiến lược, tổ chức, nhân sự, điều hành, tài chính, marketing vào trong công việc quản trị/quản lý của một tổ chức với tư cách là một nhà quản trị.
 • Phân tích và phối hợp tốt các chức năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát trong quản trị.
 • Phân tích và giải thích được các bối cảnh kinh tế, văn hóa – xã hội, chính trị - pháp luật, công nghệ, môi trường tự nhiên và đánh giá được tác động của các bối cảnh này đối với tổ chức.
 • Có khả năng áp dụng được các công nghệ mới vào trong công việc quản trị.
 • Có khả năng thích ứng được trong môi trường làm việc đa dạng văn hóa và khác biệt hóa.
 • Có khả năng áp dụng được các kiến thức về đổi mới sáng tạo và dẫn dắt sự thay đổi trong tổ chức.
 • Có khả năng áp dụng được các kiến thức về đạo đức và trách nhiệm xã hội trong hoạt động quản trị.
2. Kỹ năng:
 • Thực hành thuần thục các kỹ năng quản trị bao gồm: kỹ năng nội tại cá nhân (quản trị bản thân, quản trị stress, giải quyết vấn đề), kỹ năng tương tác liên cá nhân (giao tiếp, tạo quyền lực và ảnh hưởng, động viên, quản trị xung đột), kỹ năng làm việc nhóm (phân quyền và ủy quyền, xây dựng đội và làm việc đội, lãnh đạo, dẫn dắt sự thay đổi).
 • Thực hành thuần thục được các kỹ năng mềm như: thuyết trình, tổ chức phỏng vấn, điều hành cuộc họp.
 • Thực hành thuần thục được các kỹ năng tư duy phân tích và tư duy sáng tạo.
 • Thực hành thuần thục được các kỹ năng cảm xúc xã hội.
 • Thực hành thuần thục được các kỹ năng khởi nghiệp kinh doanh.
 • Thuần thục các kỹ năng ngoại ngữ nghe, nói, đọc, viết đủ để giao tiếp, đọc hiểu và chuẩn bị tài liệu chuyên môn quản trị.
 • Thuần thục được các công nghệ mới để có thể ứng dụng trong thực hành công việc.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Có khả năng ứng xử làm việc độc lập hay là một thành viên tích cực của một đội.
 • Coi trọng giá trị việc tự lên kế hoạch và đánh giá công việc công việc của bản thân và của người khác.
 • Có khả năng ứng xử trong phân tích để có chính kiến về chuyên môn, tự đưa ra những đánh giá chuyên môn riêng của bản thân.
 • Có khả năng ứng xử nhận thức được bản thân và lên kế hoạch điều chỉnh bản thân cho phù hợp với định hướng mục tiêu của mình.
 • Có khả năng ứng xử theo cách làm việc có trách nhiệm với bản thân và với các bên liên quan.
 • Có khả năng thiết lập được những quy tắc đạo đức riêng của bản thân và luôn thực hiện theo những quy tắc này.
 • Coi trọng giá trị đạo đức và hành động để chống lại những hành vi vi phạm đạo đức trong môi trường làm việc.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 600 
 •  Hoàn thành Nghiên cứu khoa học - Hoàn thành thực tế doanh nghiệp 
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification) 
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất 
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Các doanh nghiệp: Chuyên viên phòng tổ chức - nhân sự

 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Phân tích và mô tả vị trí công việc
 • Mô tả chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
 • Xây dựng các quy trình công việc
 • Quản lý các chế độ đãi ngộ theo luật lao động

Các doanh nghiệp: Chuyên viên phòng kinh doanh tiếp thị

 • Thiết lập mối quan hệ với khách hàng
 • Khảo sát, điều tra thị trường
 • Xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến
 • Soạn thảo hợp đồng kinh doanh
 • Quản lý tiến độ triển khai các hợp đồng

Các doanh nghiệp: Chuyên viên phòng cung ứng

 • Thu mua hàng
 • Quản lý kho
 • Viết hồ sơ mời thầu
 • Soạn thảo hợp đồng
 • Quản lý mối quan hệ với các nhà cung ứng

Các doanh nghiệp: Chuyên viên phòng quản trị chất lượng

 • Kiểm tra thực hiện chính sách chất lượng
 • Theo dõi việc thực hiện hệ thống ISO
 • Quản lý hệ thống ISO
 • Tham gia triển khai hệ thống quản lý chất lượng

Các doanh nghiệp: Trưởng phòng tổ chức – nhân sự

 • Thiết lập cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu triển khai kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch, tuyển dụng và duy trì đội ngũ nhân sự phù hợp với yêu cầu chiến lược.
 • Quản lý việc đáp ứng luật lao động của doanh nghiệp.
 • Chủ trì các chương trình tạo sự thay đổi cho doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp: Trưởng phòng hành chính

 • Quản trị văn thư
 • Tổ chức lễ tân, khánh tiết
 • Quản trị các vấn đề pháp lý
 • Quản trị tài sản, cơ sở vật chất

Các doanh nghiệp: Trưởng phòng kinh doanh

 • Tham gia lập kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Tổ chức hệ thống bán hành
 • Thực hiện công tác chiêu thị

Các doanh nghiệp: Trưởng phòng kế hoạch

 • Tham gia lập kế hoạch chiến lược
 • Chủ trì triển khai và giám sát kế hoạch chiến lược
 • Tổ chức đánh giá việc thực hiện kế hoạch

Các doanh nghiệp: Trưởng phòng cung ứng

 • Lập kế hoạch cung ứng
 • Thiết lập mối quan hệ với các nhà cung ứng
 • Tổ chức mua hàng
 • Quản trị logistics

Các doanh nghiệp: Trưởng phòng chất lượng

 • Xây dựng hệ thống quản trị chất lượng
 • Giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng
 • Tổ chức cải tiến để đảm bảo chất lượng

Các doanh nghiệp: Chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên

 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Quản trị đầu tư
 • Quản trị rủi ro
 • Tổ chức thực hiện chiến lược
 • Giám sát việc thực hiện chiến lược

Các doanh nghiệp: Giám đốc

 • Tham gia lập kế hoạch chiến lược
 • Chủ trì triển kế hoạch khai chiến lược
 • Đánh giá việc triển khai kế hoạch chiến lược

Các tổ chức chính phủ: Trưởng phòng tổ chức – nhân sự

 • Thiết lập cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu triển khai kế hoạch chiến lược.
 • Lập kế hoạch, tuyển dụng và duy trì đội ngũ nhân sự phù hợp với yêu cầu chiến lược.
 • Quản lý việc đáp ứng luật lao động của doanh nghiệp.
 • Chủ trì các chương trình tạo sự thay đổi cho doanh nghiệp.

Các tổ chức chính phủ: Trưởng phòng hành chính

 • Quản trị văn thư
 • Tổ chức lễ tân, khánh tiết
 • Quản trị các vấn đề pháp lý
 • Quản trị tài sản, cơ sở vật chất

Các tổ chức chính phủ: Trưởng phòng kế hoạch

 • Tham gia lập kế hoạch chiến lược
 • Chủ trì triển khai và giám sát kế hoạch chiến lược
 • Tổ chức đánh giá việc thực hiện kế hoạch

Các tổ chức phi chính phủ: Giám đốc

 • Tham gia lập kế hoạch chiến lược
 • Chủ trì triển kế hoạch khai chiến lược
 • Đánh giá việc triển khai kế hoạch chiến lược

Các tổ chức phi chính phủ: Trưởng phòng tổ chức – nhân sự

 • Thiết lập cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu triển khai kế hoạch chiến lược.
 • Lập kế hoạch, tuyển dụng và duy trì đội ngũ nhân sự phù hợp với yêu cầu chiến lược.
 • Quản lý việc đáp ứng luật lao động của doanh nghiệp.
 • Chủ trì các chương trình tạo sự thay đổi cho doanh nghiệp.

Các tổ chức phi chính phủ: Trưởng phòng hành chính

 • Quản trị văn thư
 • Tổ chức lễ tân, khánh tiết
 • Quản trị các vấn đề pháp lý
 • Quản trị tài sản, cơ sở vật chất

Các tổ chức phi chính phủ: Trưởng phòng kế hoạch

 • Tham gia lập kế hoạch chiến lược
 • Chủ trì triển khai và giám sát kế hoạch chiến lược
 • Tổ chức đánh giá việc thực hiện kế hoạch

Các doanh nghiệp mới: Người sáng lập

 • Phát sinh ý tưởng
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Xây dựng định hướng chiến lược
 • Huy động nguồn lực để tổ chức vận hành doanh nghiệp

Các Trường, Trung tâm giáo dục: Người sáng lập

 • Phát sinh ý tưởng
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Xây dựng định hướng chiến lược
 • Huy động nguồn lực để tổ chức vận hành doanh nghiệp

Các Trường, Trung tâm giáo dục: Hiệu trưởng

 • Tham gia lập kế hoạch chiến lược
 • Chủ trì triển kế hoạch khai chiến lược
 • Đánh giá việc triển khai kế hoạch chiến lược

Các Trường, Trung tâm giáo dục: Trưởng phòng tổ chức - nhân sự

 • Thiết lập cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu triển khai kế hoạch chiến lược.
 • Lập kế hoạch, tuyển dụng và duy trì đội ngũ nhân sự phù hợp với yêu cầu chiến lược.
 • Quản lý việc đáp ứng luật lao động của doanh nghiệp.
 • Chủ trì các chương trình tạo sự thay đổi cho doanh nghiệp.

Các Trường, Trung tâm giáo dục: Trưởng phòng hành chính

 • Quản trị văn thư
 • Tổ chức lễ tân, khánh tiết
 • Quản trị các vấn đề pháp lý
 • Quản trị tài sản, cơ sở vật chất

Các Trường, Trung tâm giáo dục: Trưởng phòng kế hoạch

 • Tham gia lập kế hoạch chiến lược
 • Chủ trì triển khai và giám sát kế hoạch chiến lược
 • Tổ chức đánh giá việc thực hiện kế hoạch

Các Trường, Trung tâm giáo dục: Trưởng phòng truyền thông

 • Lập kế hoạch truyền thông
 • Thiết lập quan hệ với các cơ quan truyền thông
 • Tổ chức các hoạt động truyền thông

Các Trường, Trung tâm giáo dục: Trưởng phòng đào tạo

 • Xây dựng chương trình đào tạo
 • Tuyển sinh
 • Quản lý quá trình đào tạo
 • Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo
 • Tổ chức hoạt động khảo thí

Các Trường, Trung tâm giáo dục: Giảng viên bậc trung cấp và cao đẳng

 • Giảng dạy các môn học liên quan đến ngành quản trị