Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Sustainable Mekong Workshop Series (SM)” - Kỳ 1 (SM2022): “Sustainable Development in rural areas”

24 tháng 09 năm 2022

International workshop series Sustainable Mekong (SM 2022)Topic 1 – Sustainable development in rural areas

Bìa và Mục lục: Xem tại đây

 

 

Nội dung kỷ yếu: Xem tại đây

 

Chia sẻ