Thông báo Về sinh viên dự kiến xử lý học vụ trong Học kỳ đầu năm 2022

23 tháng 08 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Quy định số 3792/QyĐ-ĐHKT-PHVL ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Quy định tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long;
 
Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-ĐHKT-PHVL ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long;
Phân hiệu Vĩnh Long thông báo các trường hợp sinh viên thuộc diện xử lý học vụ trong Học kỳ đầu năm 2022, cụ thể như sau:

1. Trường hợp 1: Sinh viên thuộc diện Cảnh báo học tập

1.1. Đối tượng: Sinh viên các khóa Đại học chính quy thuộc các trường hợp:

- Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí học trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24;

- Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0  đối với các học kỳ tiếp theo;

- Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

1.2. Căn cứ để xử lý: Kết quả học tập Học kỳ cuối năm 2021.

1.3. Hình thức xử lý: Ban hành quyết định cảnh báo học tập sinh viên. Trường hợp sinh viên bị cảnh báo học tập quá 02 lần liên tiếp hoặc bị cảnh báo hơn 03 lần trong một khóa học, Trường sẽ ban hành quyết định buộc thôi học.

2. Trường hợp 2: Sinh viên không đăng ký học phần trong 02 học kỳ liên tiếp

2.1. Đối tượng: Sinh viên các khóa Đại học chính quy đang trong thời gian đào tạo chính thức theo kế hoạch và không đăng ký học phần trong 02 học kỳ liên tiếp (Học kỳ cuối năm 2021 và Học kỳ đầu năm 2022).

2.2. Hình thức xử lý: Ban hành quyết định buộc thôi học sinh viên.

3. Trường hợp 3: Sinh viên nghỉ học liên tiếp 02 học kỳ chính trở lên mà không có lý do chính đáng.

3.1. Đối tượng: Sinh viên các khóa Đại học chính quy đang trong thời gian đào tạo chính thức theo kế hoạch và nghỉ học liên tiếp 02 học kỳ chính trở lên mà không có lý do chính đáng.

3.2. Hình thức xử lý: Ban hành quyết định buộc thôi học sinh viên.

Chi tiết xem tại đây

Tin: Phòng Đào tạo - Phân hiệu Vĩnh Long

Chia sẻ