Thời khóa biểu chính thức học kỳ cuối năm 2022 Khóa 46, Khóa 47 Đại học chính quy tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long.

21 tháng 07 năm 2022

Phân hiệu Vĩnh Long - Thời khóa biểu chính thức học kỳ cuối năm 2022 Khóa 46, Khóa 47 Đại học chính quy tại Phân hiệu UEH Vĩnh Long.

Phòng Đào tạo - Phân hiệu Vĩnh Long thông tin thời khóa biểu các lớp Đại học chính quy: Xem chi tiết file tại đây

Xem chi tiết file tại đây

Tin: Phòng Đào tạo

Chia sẻ