Skip Menu

11:07 - 09/11/2018

Thông báo về việc thống kê giờ NCKH năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường

Để đánh giá tình hình về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên, và tổng kết thành tích NCKH cuối năm, Trường đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai kê khai khối lượng hoạt động NCKH của giảng viên năm 2018 như sau:

- Thầy, Cô truy cập vào hệ thống tại mục dashboard hoặc truy cập vào đường link http://qlkh.ueh.edu.vn, chọn mục Hoạt động NCKH, chọn Nhập mới và kê khai đầy đủ các thông tin kèm theo minh chứng để Trường có căn cứ ghi nhận.

- Thầy, Cô xem Hướng dẫn kê khai hoạt động NCKH và yêu cầu về minh chứng tại http://www.ueh.edu.vn/news.aspx?id=2333&tl=quy-dinh-ve-nghien-cuu-khoa-hoc-doi-voi-giang-vien-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh. (Điều 5, Điều 6)

- Thời gian kê khai: hạn chót ngày 31/12/2018.

- Mốc thời gian hoạt động: tính từ 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

- Một số hoạt động NCKH của giảng viên do Phòng QLKH-HTQT tổ chức, quản lý đã được chuyên viên Phòng cập nhật trên Hệ thống quản lý số giờ NCKH như các đề tài đã hoàn thành, bài báo đã công bố, tham gia hội thảo AsLEA2017, ICUEH2017, ... Thầy, Cô vui lòng đăng nhập vào dashboard cá nhân để kiểm tra lại những hoạt động nào nếu chưa được tính giờ thì có thể kê khai bổ sung. Đối với những hoạt động đã kê khai nhưng xét “Không duyệt”, Thầy, Cô có thể click vào để xem lý do cụ thể và trao đổi lại với chuyên viên Phòng QLKH-HTQT để điều chỉnh nếu có thông tin minh chứng theo quy định.

Đề nghị các Trưởng đơn vị thông báo đến tất cả các Thầy, Cô biết để thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có trở ngại hoặc thắc mắc, Thầy, Cô vui lòng liên hệ chuyên viên Trần Kim Cương, Phòng QLKH-HTQT (Email: diamond@ueh.edu.vn, điện thoại: 38295603).

 

Trân trọng,

 

Nơi nhận:                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Portal UEH;                                                                                                        (Đã ký)

- Lưu: VT, QLKH.

                                                                                                              GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

File văn bản

 

Top