Skip Menu

17:18 - 02/11/2018

Quyết định thành lập Ban Soạn thảo đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học giai đoạn 2018 - 2020”

Văn bản số: 3182/QĐ-ĐHKT-NHSU
Ngày ký: 01/11/2018
Người ký: Hiệu trưởng - GS.TS. Nguyễn Đông Phong
Bản đầy đủ: Tải về

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Nghị quyết số 77/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;
Căn cứ văn bản số 2107/ĐHKT-NHSU ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học giai đoạn 2018 - 2020”, gồm các công chức, viên chức có tên theo danh sách đính kèm.  
Điều 2. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức soạn thảo Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học giai đoạn 2018 - 2020”.  
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, các Trưởng đơn vị liên quan và các công chức, viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

 

Top