Skip Menu

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.8.38295299 - Fax: 84.8.38250359
Email: info@ueh.edu.vn
map

Liên hệ

Thông tin liên lạc các đơn vị

STT Đơn vị Số điện thoại Email
1 Phòng Tổ chức - Hành chính 08. 38229272 tchc@ueh.edu.vn
2 Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế 08. 38295603 rmic@ueh.edu.vn
3 Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên 08. 38230082 qldt_ctsv@ueh.edu.vn
4 Phòng Quản lý đào tạo Tại chức 08. 38231612 dttc@ueh.edu.vn
5 Viện Đào tạo Sau đại học 08. 38235277 sdh@ueh.edu.vn
6 Viện Đào tạo quốc tế 08. 54467879 isb@ueh.edu.vn
7 Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng 08. 38235778 comm@ueh.edu.vn
8 Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí 08. 38532247 ktkd@ueh.edu.vn
9 Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình 08. 38279819 qacd@ueh.edu.vn
10 Phòng Công tác chính trị 08. 38294242 ctct@ueh.edu.vn
11 Phòng Tài chính - Kế toán 08. 38222357 tckt-contact@ueh.edu.vn
12 Phòng Công nghệ thông tin 08. 38257263 cntt@ueh.edu.vn
13 Phòng Cơ sở vật chất 08. 38231597 csvc@ueh.edu.vn
14 Phòng Thanh tra 08. 38231606 ttdt@ueh.edu.vn
15 Khoa Kinh tế 08. 38448222 kkt@ueh.edu.vn
16 Khoa Quản trị 08. 38237735 som@ueh.edu.vn
17 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing 08. 38292170 tmdl@ueh.edu.vn
18 Khoa Tài chính công 08. 38563784 tcc@ueh.edu.vn
19 Khoa Tài chính 08. 38575623 foc@ueh.edu.vn
20 Khoa Ngân hàng 08. 38530561 khoanganhang@ueh.edu.vn
21 Khoa Kế toán 08. 38531533 faa@ueh.edu.vn
22 Khoa Toán - Thống kê 08. 38243064 toan-thongke@ueh.edu.vn
23 Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh 08. 38575622 mis@ueh.edu.vn
24 Khoa Lý luận chính trị 08. 38270853 llct@ueh.edu.vn
25 Khoa Luật 08. 38221709 khoaluat@ueh.edu.vn
26 Khoa Quản lý nhà nước 08. 39322553 sog@ueh.edu.vn
27 Khoa Ngoại ngữ kinh tế 08. 38242158 nnkt@ueh.edu.vn
28 Viện Du lịch 08. 62916560 vdl@ueh.edu.vn
29 Ban Giáo dục thể chất 08. 38257953 gdtc@ueh.edu.vn
30 Thư viện 08. 38561249 lib@ueh.edu.vn
31 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 08. 22444623 trungtamhotrosinhvien@ueh.edu.vn
32 Trung tâm Phát triển khởi nghiệp 0903668383 phongnh@ueh.edu.vn
33 Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 08. 38575466 nxb@ueh.edu.vn
34 Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng 08. 38231577 qlda@ueh.edu.vn
35 Trạm Y tế 08. 38296571 yte@ueh.edu.vn
36 Tạp chí Phát triển kinh tế 08. 38295635 ptkt@ueh.edu.vn
37 Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực 08. 38230350 huredin@ueh.edu.vn
38 Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển 08. 38561250 dir@ueh.edu.vn
39 Viện Chính sách công 08. 39329065 ipp@ueh.edu.vn
40 Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học 08. 38295809 ilacs@ueh.edu.vn
41 Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á 0903946655 khanhnam@ueh.edu.vn
42 Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế 0965314758 dungnv@ueh.edu.vn
43 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị 08. 38483107 cemd@ueh.edu.vn
44 Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế 08. 38533563 skt2006@ueh.edu.vn
45 Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế 08. 38555246 inkinhte@ueh.edu.vn
46 Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright 08. 39325103 info@fetp.edu.vn
47 Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG) 08. 38241080 info@cfvg.org
48 Chương trình Việt Nam - Hà Lan 08. 38452712 pclab@ueh.edu.vn
49 Chương trình Việt Nam - New Zealand 08. 39972227 victoria@victoria.edu.vn
50 Văn phòng Đảng ủy 08. 38229547 cpv@ueh.edu.vn
51 Văn phòng Công đoàn 08. 38231593 congdoan@ueh.edu.vn
52 Văn phòng Đoàn thanh niên - Hội sinh viên 08. 36063090 youth@ueh.edu.vn
53 UEH Alumni 08. 38235778 alumni@ueh.edu.vn
54 Hội Cựu chiến binh 08. 38561249 cuuchienbinh@ueh.edu.vn
55 Ban Chỉ huy quân sự + Trung đội Tự vệ + Đội Phòng cháy chữa cháy 08. 38295299 tchc@ueh.edu.vn

Top