Trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.8.38295299 - Fax: 84.8.38250359
Email: info@ueh.edu.vn
map

Liên hệ

Thông tin liên lạc các đơn vị

STT Đơn vị Số điện thoại Email
1 Ban Chỉ huy quân sự + Trung đội Tự vệ + Đội Phòng cháy chữa cháy 08. 38295299 tchc@ueh.edu.vn
2 Ban Giáo dục thể chất 08. 38257953 gdtc@ueh.edu.vn
3 Ban quản lý Các dự án đầu tư xây dựng 08. 38231577 qlda@ueh.edu.vn
4 Công ty cổ phần Sài Gòn Kinh tế 08. 38256575 sgkt@ueh.edu.vn
5 Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế 08. 38555246 inkinhte@ueh.edu.vn
6 Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế 08. 38533563 skt@ueh.edu.vn
7 Đoàn thanh niên - Hội sinh viên 08. 38561252 youth@ueh.edu.vn
8 Hội Cựu chiến binh 08. 38561249 cuuchienbinh@ueh.edu.vn
9 Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh 08. 38575622 mis@ueh.edu.vn
10 Khoa Kế toán - Kiểm toán 08. 38531533 faa@ueh.edu.vn
11 Khoa Kinh tế 08. 38448222 fde@ueh.edu.vn
12 Khoa Luật 08. 38533039 khoaluat@ueh.edu.vn
13 Khoa Lý luận chính trị 08. 38575466 llct@ueh.edu.vn
14 Khoa Ngân hàng 08. 38530561 ttnhck@ueh.edu.vn
15 Khoa Ngoại ngữ kinh tế 08. 38242158 bnn@ueh.edu.vn
16 Khoa Quản lý Nhà nước
17 Khoa Quản trị kinh doanh 08. 38439308 kqtkd@ueh.edu.vn
18 Khoa Tài chính 08. 38575623 foc@ueh.edu.vn
19 Khoa Tài chính công 08. 38563784 ktcnn@ueh.edu.vn
20 Khoa Thương mại - Du lịch - Marketing 08.38292170 tmdl@ueh.edu.vn
21 Khoa Toán - Thống kê 08. 38325489 toanthongke@ueh.edu.vn
22 Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 08. 38575466 nxb@ueh.edu.vn
23 Phòng Công nghệ thông tin 08. 38257263 cntt@ueh.edu.vn
24 Phòng Công tác chính trị 08. 38294242 ctct@ueh.edu.vn
25 Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
26 Phòng Khảo thí 08. 38532247 ktkd@ueh.edu.vn
27 Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên 08. 38230082 qldt@ueh.edu.vn
28 Phòng Quản lý đào tạo Tại chức 08. 38231612 dttc@ueh.edu.vn
29 Phòng Quản lý Giảng đường - Thời khóa biểu 08. 38292641 qlgd@ueh.edu.vn
30 Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế 08. 38295603 qlkhhtqt@ueh.edu.vn
31 Phòng Quản trị - Thiết bị 08. 38231597 qttb@ueh.edu.vn
32 Phòng Tài chính - Kế toán 08. 38222357 ptckt@ueh.edu.vn
33 Phòng Thanh tra 08. 38231606 ttdt@ueh.edu.vn
34 Phòng Tổ chức - Hành chính 08. 38229272 tchc@ueh.edu.vn
35 Tạp chí Phát triển kinh tế 08. 38295635 ptkt@ueh.edu.vn
36 Thư viện 08. 38561249 lib@ueh.edu.vn
37 Trạm Y tế 08. 38296571 yte@ueh.edu.vn
38 Trung tâm Dịch vụ Kinh tế 08. 22444623 trungtamdichvu@ueh.edu.vn
39 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị 08. 38483107 cemd@ueh.edu.vn
40 Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học kinh tế 08. 38223408 ncudkhkt@ueh.edu.vn
41 Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng, giảng dạy kế toán và các phần mềm kế toán 08. 38533466 vietktkt@ueh.edu.vn
42 Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế - Thương mại 08. 38295809 ttnn@ueh.edu.vn
43 Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp - Hỗ trợ sinh viên 08. 38231619 tthtsv@ueh.edu.vn
44 Văn phòng Công đoàn 08. 38231593 congdoan@ueh.edu.vn
45 Văn phòng Đảng ủy 08. 38229547 cpv@ueh.edu.vn
46 Viện Chính sách công 08. 39329065 ipp@ueh.edu.vn
47 Viện Đào tạo quốc tế 08. 54467879 isb@ueh.edu.vn
48 Viện Đào tạo Sau đại học 08. 38235277 sdh@ueh.edu.vn
49 Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển 08. 38561250 ncktpt@ueh.edu.vn
50 Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực 08. 38230350 ncptnnl@ueh.edu.vn